โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

บุคลากรฝ่ายบริหารงานโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

คุณแม่ชีประทิน ขวัญอ่อน

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

นางสาวชาคริยา พินิจรัตนอนันต์

ผู้จัดการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

นางสาวกนกวรรณ ชวนชิด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร แผนและงบประมาณ

นางสาวเบญจมาศ ไม้จันทร์ดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป/วัดและประเมินผล

นางสาวนรัญญา บุญเลี้ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุพัตรา เพชรคง

หัวหน้าฝ่ายประถมฯ

นางสาวบุญญาพร ทัพชู

ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางพจนารถ ทองดี

ครูผู้สอน/ครูประจำชั้น ป.1

นางสาวประภัสสร สว่างชม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิรวรรณ เทพธรรม

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวจิราภรณ์ สุจิตพิริยะกิจ

ครูผู้สอน