โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

4th MCU Contestเมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศงาน "สัปดาห์มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการประกวด การกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ???????? ทั้งนี้โรงเรียนธรรมจารินีวิทยารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกซ้อมที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการสวดมนต์ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณคณะนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละเวลาส่วนตัวมาฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ