โรงเรียนแห่งความดีตามวิถีชาวพุทธ

Call Center 032-281058

โรงเรียนธรรมจารินี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่แม่ชี
และเยาวสตรี เพื่อพัฒนาเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม

มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

สถาบันแม่ชีไทยสาขาอำเภอปากท่อได้จัดตั้งมูลนิธิธรรมจารินีวิทยาและได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ
( สนับสนุนกิจการการจัดการศึกษาของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา )
2. เพื่อเป็นค่าอาหารและการรักษาพยาบาล
3. เพื่อการก่อสร้างและบูรณะสถานศึกษา

4. เพื่อการสงเคราะห์
5. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
6. เพื่อดำเนินงานสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
7. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

พ.ศ. 2549 ได้รับประทานพระกรุณาให้อยู่ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พ.ศ. 2553 ได้รับพิจารณาประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 698

ประวัติโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ เป็นโรงเรียนแห่งความดีที่เน้นพัฒนาด้านจิตสำนึกและทักษะชีวิตของผู้เรียน
มีหลักสูตรวิชาธรรมศึกษา วิชาสามัญ และวิชาชีพโดยมุ่งอบรมและให้การศึกษาแก่แม่ชี เยาวสตรีทั่วไป มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาทางสังคม
และพัฒนาเยาวสตรีในทุกด้าน ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยมีความรักชาติ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

อ่านต่อ >>